Welcome to the Forum Archive!

Years of conversation fill a tonne of digital pages, and we've kept all of it accessible to browse or copy over. Whether you're looking for reveal articles for older champions, or the first time that Rammus rolled into an "OK" thread, or anything in between, you can find it here. When you're finished, check out Boards to join in the latest League of Legends discussions.

GO TO BOARDS


Hakerzy W League Of Legends

1
Comment below rating threshold, click here to show it.

EpicKoxx

Junior Member

02-06-2015

Przepraszam Uprzejmie ale chcia³bym zg³osiæ pana o nicku: Anonymouss07
Ja gra³em Warwickiem i gada³em z moim koleg± a tu nagle z ultowa³em gracza Anonymouss07 który gra³ postaci± Vayne ze skórka Vayne £amaczka Serc i jak ju¿ j± ultn±³em to zaczê³a we mnie strzelaæ i w dodatku siê porusza³a odesz³a trochê ode mnie i zaczê³a we mnie strzelaæ A w dodatku ! koelega widzial jeszcze ze kiedy nasza Morgana u¿yla Q na Vayne i trafi³a w przeci±gu sekundy Q pojawi³o siê na minionie a nie na niej. Mam nadzieje ze pañstwa Riot wyja¶ni± t± sprawe dziêkujê.


1